myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com หญ้าเนเปียร์ http://settheeafforest.com/article/topic-64075.html <div style="text-align: center;"><span style="color:#8B4513;"><span style="font-size:16px;"><u><strong>หญ้าเนเปียร์</strong></u></span> </span><span style="font-size:14px;"><span style="color:#008000;">หญ้าเนเปียร์มีศักยภาพสูงในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หญ้าเนเปียร์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pennisetum purpureum เป็นพืชนําเข้าจากประเทศไต้หวันมีลักษณะ คล้ายต้นอ้อยมีใบหนาและกว้าง (ข้อมูลการปลูกหญ้า, 2558) เพาะปลูกง่ายให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหญ้าชนิดอื่นเกือบ 7 เท่า จึงทําให้ได้รับความ สนใจมากขึ้นในฐานะพืชพลังงาน<br /> (เนเปียร์จาก &ldquo;หญ้าเลี้ยงช้าง&rdquo; สู่พืชพลังงานแห่งอนาคต, 2558)&nbsp;</span></span></div> <div><u><span style="color:#008000;"><span style="font-size:14px;"><strong>คุณสมบัติของหญ้าเนเปียร์ </strong></span></span></u></div> <span style="color:#008000;"><span style="font-size:14px;">1. ปลูกขยายพันธุ์ง่าย และโตเร็ว ผลผลิตหญ้าสดเฉลี่ย 40 &ndash; 80 ต้น/ไร่/ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และการบริหารจัดการดินและน้ํา)<br /> 2. จัดการดูแลง่าย เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักรได้<br /> 3. ตัดแล้วแตกกอใหม่และเกบเก ็ ี่ยวได้อย่างน้อย 7 ปี<br /> 4. มีค่าความรอนประมาณ ้ 14 &ndash; 18 มิลลิลตรต ิ ่อกิโลกรัม<br /> 5. ผลิตไฟฟ้าจากไบโอก๊าซ 1 เมกะวัตต์ (Biogas 1 MW) ใช้พื้นที่ปลูก 800 &ndash; 1,000 ไร่ (ผลิตไฟฟ้า วันละ 24 ชั่วโมง จํานวน 330 วัน)</span></span> <div><span style="color:#008000;"><span style="font-size:14px;">&nbsp;<u><strong>การนำมาผลิตพลังงาน</strong></u> สามารถทําได้ 2 รูปแบบคือ</span></span></div> <div><span style="color:#008000;"><span style="font-size:14px;">1. การเผาโดยตรงหลังผ่านกระบวนการลดความชื้น<br /> 2. การผลิตเป็นก๊าซชีวภาพด้วยการหมักซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าและเป็นที่นิยม มากกว่า หญ้าเนเปียร์สดปริมาณ 1 ตัน อายุ 60 วัน เมื่อเก็บเกี่ยวและผ่านกระบวนการหมักจะเกิดการย่อย สลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) สามารถผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้ 90 ลูกบาศก์เมตร เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 170 กิโลวัตต์ต่อวัน<br /> <span style="font-size:8px;">(เนเปียร์จาก &ldquo;หญ้าเลี้ยงช้าง&rdquo; สู่พืชพลังงานแห่ง อนาคต, 2558)&nbsp;</span></span></span></div> Tue, 20 Dec 2016 15:29:00 +0700