สถิติ
เปิดเมื่อ13/11/2014
อัพเดท3/08/2017
ผู้เข้าชม14020
แสดงหน้า18985
ปฎิทิน
March 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

หญ้าเนเปียร์

อ่าน 310 | ตอบ 0
หญ้าเนเปียร์ หญ้าเนเปียร์มีศักยภาพสูงในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หญ้าเนเปียร์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pennisetum purpureum เป็นพืชนําเข้าจากประเทศไต้หวันมีลักษณะ คล้ายต้นอ้อยมีใบหนาและกว้าง (ข้อมูลการปลูกหญ้า, 2558) เพาะปลูกง่ายให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหญ้าชนิดอื่นเกือบ 7 เท่า จึงทําให้ได้รับความ สนใจมากขึ้นในฐานะพืชพลังงาน
(เนเปียร์จาก “หญ้าเลี้ยงช้าง” สู่พืชพลังงานแห่งอนาคต, 2558) 
คุณสมบัติของหญ้าเนเปียร์
1. ปลูกขยายพันธุ์ง่าย และโตเร็ว ผลผลิตหญ้าสดเฉลี่ย 40 – 80 ต้น/ไร่/ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และการบริหารจัดการดินและน้ํา)
2. จัดการดูแลง่าย เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักรได้
3. ตัดแล้วแตกกอใหม่และเกบเก ็ ี่ยวได้อย่างน้อย 7 ปี
4. มีค่าความรอนประมาณ ้ 14 – 18 มิลลิลตรต ิ ่อกิโลกรัม
5. ผลิตไฟฟ้าจากไบโอก๊าซ 1 เมกะวัตต์ (Biogas 1 MW) ใช้พื้นที่ปลูก 800 – 1,000 ไร่ (ผลิตไฟฟ้า วันละ 24 ชั่วโมง จํานวน 330 วัน)
 การนำมาผลิตพลังงาน สามารถทําได้ 2 รูปแบบคือ
1. การเผาโดยตรงหลังผ่านกระบวนการลดความชื้น
2. การผลิตเป็นก๊าซชีวภาพด้วยการหมักซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าและเป็นที่นิยม มากกว่า หญ้าเนเปียร์สดปริมาณ 1 ตัน อายุ 60 วัน เมื่อเก็บเกี่ยวและผ่านกระบวนการหมักจะเกิดการย่อย สลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) สามารถผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้ 90 ลูกบาศก์เมตร เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 170 กิโลวัตต์ต่อวัน
(เนเปียร์จาก “หญ้าเลี้ยงช้าง” สู่พืชพลังงานแห่ง อนาคต, 2558) 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :